...........


درد داره " امروز " حرفی برای گفتن نداشته باشی ؛
با کسی که :
" دیروز " تمام حرف هایت را فقــط به او می گفتی ... !!!

/ 6 نظر / 12 بازدید
KIMIYA

واقعا درد داره! دردی بزرگ تر از سکوت نیست![گریه][گل]

sam

[گل][گل][گل]

خیلی درد داره.....

خیلی قشنگ بود خیلی

طنین

خیلیییییییییییییییییییی[ناراحت]