/ 9 نظر / 5 بازدید
الهام

دل منم[نگران][نگران][نگران]

آدم باید یک تــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــو داشته باشه... که هر وقت دلش گرفت و از همه چی خسته و ناامید شد... بــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــهـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــش بگه... مــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــهـــ ــــ ـــ ــــ ــم اینه که تو هستی... بیخیال دنـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــیــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــا...!

تـــــــنــــــهایی یعنی نــــــــــه خودش هست کـــــــــــــــــه از تنهایی درت بیاره... نـــــــــــه فـــــــــــــــکرش اجــــــــــــــازه میده تنهاییت رو با کسی پــــــــــرکنی...!

سقف آســ ــــ ــــ ــــ ــمان دلم سخت ترک برداشته... قدری آرام تــ ـــ ـــ ـــر قدم بردار... سقفش بــــ ــــ ـــــه جــ ــ ـهنم...میترســ ـــم پای تو را بخـــ ـــراشد...

بـــــــــــــــــــــــاران... بهانه ای بود که زیر چـــــــــــــــــــتر من تا انتهای کوچـــــــه بیایی... امـــــــــــــــــــا کـــــــــــــــــــــــــاش... نه کوچــــه انتهایی داشت... و... نه بـــــــــــــاران بند می آمــــــــــــــــــــد...

کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس... مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ میشود...!

از هــــــــــــــــــــــرچی میترسیدم ســــــــــــــــــــــرم آمــــــــــــــــــــد... کاش تــــــــــــــــــــــو هم تـــــــــــــــرســــــــــــنــــاک بودی...!

دلـــــــــــــــــــم تنگ شده بــــــــــــــــــرای روزهای کـــودکـــــی... که بــــــــــــهانه ی گـــــــــــــریه ام نداشــــــــــتن یــــــــــــــک... عروســــــــــــــک بـــــــــــــــود... نه یــــــــــــــک آدم...

چـــــــــــــــقدرسخته منطقی فکر کنی... وقــــــــــــــــــــــــــــتی... احـــــــــــــــــــــــساست داره خــــــــــــــــــفت میکنه...