برای دل خودم

قلبی دارم که می خواهد بنویسد
برای دل خودم...
خسته ام...
چه شبها که پشت دیوار مه آلود دلم به تنهایی گریستم تا اشکهایم دیده نشود
غمها پنهان باشد

/ 7 نظر / 6 بازدید

ما را از کودکی به جدایی ها عادت داده اند همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند : خوب ها / بدها

تا زمین در گردش و تا آسمان در چرخش است / یاد یاران چون شما در قلب ما آرامش است . .

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . . .

آخرین سنگر سکوته خیلی حرفا گفتنی نیست…

چه شبها که پشت دیوار مه آلود دلم به تنهایی گریستم تا اشکهایم دیده نشود غمها پنهان باشد

الهام

قدری صبور باش که این نیز بگذرد / این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد آری بهار پشت زمین لانه کرده است / چیزی نمانده که پاییز بگذرد گفتم کنار مردم نامرد زندگی ؟؟ / گفتی صبور باش که این نیز بگذرد . . .

طنین

و گاه در باران.....تا که بشوید اشکهای تنهاییم را.....