مهربانی کم نیست..............

یادت را از من نگیر،بگذار من هم مثل سهراب بگویم مهربانی کم نیست!!!!

/ 3 نظر / 21 بازدید

یادت را از من نگیر

طنین

در نقطهـ ای ، کمی دور ، کمی نزدیکـــــ او نفس می کشد همین کافی ستـــــــ ....