دلتنگی

 

 دلتنگے برای من تمامے نداردفرقے هم ندارد ؛جز در مقیاس اندازه و نوع ؛وقتےهستے یک جور ؛و وقتے نیستے هم ؛ کمےبیشتر !من همیشه دلتنگ توام ...

          

/ 7 نظر / 11 بازدید

i'm ok... [گریه]

یا جان من ز من بستانید بی درنگ یا پا فرا نهید و خدا را خبر کنید

هستی

اوخیییییییییییییی . اوخییییییییییییییییییی نگو خواااااااااااااااهر . دست رو دلم گذاشتی . [گریه][گریه][ناراحت][ماچ] مینااااااااااااااا جووووووووووووووووووووون [بغل][بغل][گل]

هستی

همیشه دلتنگشم...[گریه]