بغض

تفاوت را ببین..!

تو از کنار من بی تفاوت عبور میکنی...

و من وقتی رد پایت را می بینم...

بغض می کنم...!

/ 2 نظر / 11 بازدید
طنین

من اینجام! جایی که وقت رفتنت ایستاده بودی و مرا نگاه میکردی آمده ام اینجا تا ببینم از اینجا چه گونه بودم که اشکهایم را ندیدی

نیلو

این توصیف حال من و فاف بود؟[نگران][گریه][نیشخند]