خاطره

 
 
خـــــــــــاطرات خــــــــــیلی عـــــــــجیبند!!!!

گــــــــــاهی اوقــــــــات


مــــــــــی خندیم ... بــــه روزهـــــــایی کـــــــه گــــــــریه

مـــــــی کردیم ...

گــــــــــاهی گــــــــــریه مـــــــــی کنیم ... بـــــــه

یــــــاد روزهــــــــایی کــــــــــه مــــــــــی خندیدیم!!!

 

/ 3 نظر / 5 بازدید

گریه میکنیم به یاد روزایی که می خندیدیم..............

طنین

اکثرا حرص میخوریم با یاد روزایی که گریه کردیم...... و بیشتر هم گریه میکنیم با یاد روزایی که خندیدیم

الهام

خنده را معنی ز سرمستی مکن آن که می خندد غمش بی انتهاست