/ 9 نظر / 10 بازدید

13

ممنون.... مام همینطور...![قلب]

[رویا]

طنین

شیطووووووووووووووووونی[نیشخند]

الهام

قدم زدن دو نفری [ناراحت]

هستی

تنهایی[ناراحت]

حسین

فاز سیگارو خیلی دوست دارم ولی متاسفانه سیگاری نیستم [ناراحت] خیلی استعدادشو دارم [خنده] اگه خواستم شروع کنم از سیگار برگ شروع میکنم [لبخند]