قسمت

چه کلمه مظلومــی است

" قسمت "

تمام تقصـیرهای مـا را

بر عهده می گیـرد

/ 4 نظر / 14 بازدید
طنین

خدایا... با من راحت باش، میخواهم ببینم تو نمیخواستی که او مال من شود،؟؟؟؟؟؟؟؟ چونکه او میگفت خدا نمیخواهد!!

نه مظلوم نیست..... . من بدم ازش میاد... حقشه.....

نه دیگه فکر نکنم........

natynatalia

Like Like Like[تایید]