زندگی

 

 دنیا را بد ساخته اند...کسی راکه دوست داری ، تو را دوست نداردکسی که تورادوست دارد، تو اونو دوست نداریاماکسی که تو دوستش داری و اونم تو رو دوست دارهبه رسم و آیین دنیا هرگز به هم نمیرسند و این رنج استوزندگی یعنی این

/ 5 نظر / 5 بازدید

خوب این بده دیگه...

sam

و این هم بده هم درد داره.

طنین

زندگی یعنی مرگ آرزوها... و آرزوی مرگ... همین و بس

KIMIYA

نفرت به این زندگی که این جوریه![ناراحت]