خاطره

نگه
داشتن عشق مثل نگه داشتن اب تو دسته.
              فکر میکنی نگه داشتی                           " اما وقتی دستت
رو باز میکنی میبینی چیزی ازش نمونده
جز خیسی خاطره ها....

/ 4 نظر / 12 بازدید
الهام

صدای گام های تو ضربان زندگی من است.....بــــــــــــــــــا من راه بیا هنوز تشنه ی زنــــــــــــــــــــده بودنم

طنین

اونم خاطره هایی که لحظه لحظه اش عذابت میده!!!

خاطره ها یکم بیشتر از یه خیسیه....... شاید یه دریا خاطره.............